A A+ A++

Podstawy działania

Podstawą działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach są:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2003r. poz. 1456);
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458);
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm);
 • uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
 • przepisy szczególne dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych;
 • inne przepisy prawa z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej, w tym prorodzinnej;
 • uchwała Nr X/53/95 Rady Gminy z dnia 15 lutego 1995 r.. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rybczewicach.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 18.12.2014
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 893
SmodBIP