Imieniny:

Nadleśnictwo Nadleśnictwo

Leśnictwo Świdnik
(81) 759 11 56

Leśniczy: Adam Horecki
 696 460 931

Podleśniczy: Marcin Goś
 694 493 811

 

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK

Nadleśniczy Adam Kot
wew 23

Telefony:
(81) 751 30 11,
(81) 751 67 37,
(81) 751 67 35

(81) 751 20 91

swidnik@lublin.lasy.gov.pl

Dane adresowe:
ul. Lotnicza 4, 
21-040 Świdnik k. Lublina

REGON: 430068806

NIP: 713-000-54-07

Nazwa Banku: BGŻ S.A. Oddział Lublin

Nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0050 4030

 

 

Powierzchnia lasów na terenie Gminy Rybczewice

 Lasy należące do Skarbu Państwa  Lasy Państwowe -  247,2152ha

 Lasy prywatne 762,5560ha

 Lasy stanowiące współwłasność Nadleśnictwa Świdnik z osobami prywatnymi - 26,7232ha (udział NŚ)

 

              Nadleśnictwo Świdnik w dzisiejszym kształcie powstało w wyniku zmian organizacyjnych, jakie dokonały się po roku 1973. Zarządza ono lasami własności Skarbu Państwa o powierzchni 11444,86 ha (wg stanu na 01.01.2012r) położonymi na obszarze 22 gmin: Fajsławice, Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki, M. Lublin.

 

             W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Świdnik lasy prywatne zajmują powierzchnię ponad 11 tys. ha, co stanowi 50% powierzchni leśnej, a położone są w 4 powiatach ziemskich, sprawujących nadzór we własnym zakresie oraz powiecie grodzkim - mieście Lublin, który obowiązki nadzoru nad lasami o pow. 342,87 ha powierzył nadleśniczemu Nadleśnictwa Świdnik.

W ramach obowiązków wynikających z ustawy o lasach z dn. 28.09.1991 r.(Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) nadleśnictwo:

     -    Sporządza plany zalesień w ramach programu PROW,

     -    Służy doradztwem w sprawach prowadzenia gospodarki leśnej dla właścicieli lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

     -    Wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne w lasach także prywatnych w razie wystąpienia organizmów szkodliwych, zagrażających trwałości lasów.

     -    Lasy Państwowe ponadto opracowują coroczne wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

 

            Na terytorium Nadleśnictwa Świdnik znajdują się dwa parki krajobrazowe. Aktualnie obowiązujące akty prawne powołujące te parki to rozporządzenie nr 2 i  3 Wojewody Lubelskiego z dn. 23 marca 2005r w sprawie parków krajobrazowych.

 

Krzczonowski Park Krajobrazowy

              Utworzony został w r. 1990. Położony jest na Wyniosłości Giełczewskiej w centrum Wyżyny Lubelskiej. Zajmuje powierzchnię 124,21 km2, a jego otulina 138,54 km2. Położony jest na terenie 5 gmin: Krzczonów, Fajsławice, Rybczewice, Jabłonna, i Piaski. Około 37,2 km2 powierzchni parku położona jest na terenie powiatu świdnickiego. Administracyjnie z gmin powiatu świdnickiego Krzczonowski Park Krajobrazowy obejmuje około 45% obszaru gminy Rybczewice i wynosi 55,89 km2 a jego otulinę oprócz gminy Rybczewicetworzy gmina Piaski. Park położony jest na terenie falistym, w dolinach rzecznych o przewadze stromych zboczy – krajobraz charakterystyczny dla Wyżyny Lubelskiej. Wraz z otuliną jest jednym z najważniejszych rejonów źródliskowych województwa lubelskiego. Znajduje się tu 45 źródeł, w tym kilkanaście źródlisk grupowych. Przez Park przepływa rzeka Giełczew i jej dopływ Radomirka.

 

              Różnorodność i mozaikowość gleb w Parku wpływa na zróżnicowanie i bogactwo zespołów roślin. Można tutaj spotkać olsy, łęgi, lasy dębowo-grabowe z domieszką buka, świetliste dąbrowy, bory mieszane, murawy i zarośla kserotermiczne, torfowiska niskie, łąki trzęślicowe, zespoły roślinności wodnej.

            Na terenie Parku znajdują się 3 rezerwaty leśne: „Olszanka", „Chmiel" i Las Królewski". Wśród bogatej flory Parku stwierdzono 47 gatunków objętych ochroną prawną.

 

         Na obszarze Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego istnieje ścieżka przyrodnicza z pięcioma przystankami. Na szczególną uwagę zasługuje zgrupowanie 14 ostańców piaskowcowych w zachodniej i północnej części Parku i jego otuliny. Na wartościowe elementy kulturowe Parku składają się:

-         położony na wzgórzu XVIII-wieczny kościół w Częstoborowicach;

-         XVII-wieczny kościół w Krzczonowie;

-         7 zespołów parkowo-dworskich (m.in. w Woli Sobieskiej, Rybczewicach, Pilaszkowicach, Stryjnie);

-         kilka młynów wodnych z przełomu XIX i XX wieku ;

-         kilkanaście stuletnich drewnianych chałup wiejskich.

 

Warto zobaczyć  również:

            -        największe źródlisko Wyniosłości Giełczewskiej w Stryjnie o wydajności ok.120 l/s.

            -        wąwozy Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego znajdujących się w okolicach Pilaszkowic i Rybczewic. Osiągają długość do 1 km, a głębokość do 15 m.

 

 

 

 Zródło:

1. Powiat Świdnicki.

2. Nadleśnictwo Świdnik

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: