Imieniny:

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZEBRAŃ WIEJSKICH INFORMACJA DOTYCZĄCA ZEBRAŃ WIEJSKICH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZEBRAŃ WIEJSKICH 
 
Zgodnie z Rozdziałem V statutów sołectw Gminy Rybczewice w czerwcu 2024 r. Wójt Gminy zwoła zebrania wiejskie na których wybrani będą Sołtysi oraz Rady Sołeckie poszczególnych jednostek pomocniczych.
 
Przypominamy brzmienie § 16 Statutu sołectw:
§ 16. 1. Kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może zgłosić do Wójta grupa co najmniej 15 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, najpóźniej na 10 dni przed wyborami. Zgłaszający kandydaturę obowiązani są dołączyć do zgłoszenia kandydata podpisy osób popierających kandydaturę oraz pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie.
2. Wójt przygotowuje listę kandydatów w wyborach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, karty do głosowania oraz spis wyborców.
3. Listy z kandydatami zostają wywieszone do publicznej wiadomości na 7 dni przed terminem wyborów.
4. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów przysługuje tylko w sytuacji gdy nie zgłoszono żadnego kandydata w trybie określonym w ust. 1.
5. kandydat musi ustnie wyrazić zgodę na kandydowanie.
 
Zachęcamy Sołtysów obecnej kadencji, Rady Sołeckie oraz Mieszkańców o zgłaszanie propozycji terminów zebrań w poszczególnych miejscowościach do dnia 10.06.2024 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 81 58 44 461
Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: