A A+ A++

To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

DEKLARACIA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP http://www.bip.ops.rybczewice.pl/.


Data publikacji strony internetowej: 02.01.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.10.2019 r.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
- niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane,
- brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach


Zamierzamy dokładać starań, aby dostępność strony ulegała poprawie , a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie - posiadały odpowiednia strukturę znaczników , czyli tagowanie . Nieczytelne przez czytniki ekranu PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.


Strona internetowa bip. Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Rybczewicach jest zgodna w następujących obszarach ( ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami) : podwyższony kontrast , możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.


Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności , część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem ps@gopsrybczewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 58 54 099 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
W otoczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach znajdują się 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście główne budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
Drzwi wejścia otwierają się automatycznie , na parterze znajduje się domofon z numerami telefonów do poszczególnych pracowników.
Nad wejściem nie ma głośników , systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach nie ma windy ani platformy dla wózków . Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje kontakt poprzez domofon, umówienie się przez telefon, e-mail, e-PUAP, korespondencyjnie . Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line. Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik GOPS.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 22.09.2020
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 328
SmodBIP