A A+ A++

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. z 2013r. poz.1456).

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenie rodzicielskie
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe,

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, bądź też opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:
  • 18-go roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia, albo
  • 24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24-go roku życia.

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł lub 664 zł netto ( w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego);
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach na zasadach ogólnych wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzednim;
 4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 5. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 6. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);
 8. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 16 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 9. oświadczenie potwierdzające utratę dochodu, np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 10. kopie aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 11. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 12. kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);
 13. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.Miejsce złożenia dokumentów:

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybczewicach

 • poniedziałek: od godz. 09 do 17.00, wtorek-piątek: od godz. 8.00 do 16.00 bądź wzory wniosków do pobrania
 • informacja telefoniczna: 81/ 582-18-92

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna informujemy o zmianie kwot kryteriów oraz wysokości niektórych świadczeń rodzinnych:


Wyszczególnienie od
31.10.2015r
od
01.11.2015r.
od
01.11.2016r.
od
01.11.2017r.
Kryterium dochodowe 574 674 674 754
Kryterium dochodowe w przypadku, gdy członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne
664 764 764 844
Zasiłek rodzinny dla dziecka w wieku do ukończenia 5 r.ż. 77 89 95 100
Zasiłek rodzinny dla dziecka w wieku powyżej 5 r.ż.
do ukończenia 18 r.ż.
106 118 124 130
Zasiłek rodzinny dla dziecka powyżej 18 r.ż.
do ukończenia 24 r.ż
115 129 135 140
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji na dziecko
w wieku do ukończenia 5 r.ż.
60 80 90 100
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji na dziecko powyżej
5 r.ż. do ukończenia 24 r.ż.
80 100 110 120
Dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której
znajduje się szkoła
90 105 113 120
Dodatek z tytułu dojazdów do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
50 63 69 75
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170 185 193 200
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (dziecko
 z orzeczeniem  
o niepełnosprawności  lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)
250 265 273 280
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej 80 90 95 100
Wysokość pozostałych świadczeń pozostaje bez zmian

Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 07.01.2016
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 903
SmodBIP