A A+ A++

Przeciwdziałanie przemocy

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w gminie Rybczewice


Zgodnie z art.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005r. do zadań własnych gmin należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:
1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2. Prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinie zagrożonych przemocą w rodzinie,
3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 
Na ternie gminy Rybczewice działa Zespół Interdyscyplinarny z siedzibą tożsamą z GOPS Rybczewice.
Przewodniczącą ZI jest Kierownik GOPS w Rybczewicach. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym . Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji kuratorskiej służby sądowej, oświaty, służby zdrowia.

Procedura ,,Niebieska Karta” 
Procedurę uruchamia się w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Celem jest zatrzymanie przemocy oraz opracowanie i wdrożenie planu pomocy rodzinie .
Do wszczęcia procedury są upoważnieni przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.
W celu uruchomienia procedury wypełnia się w obecności osoby,  która może doznawać przemocy, specjalny formularz   (Niebieska Karta- A ).
Dokument zawiera m.in. informacje dotyczące sytuacji rodzinie, wydarzeń w wyniku których podjęto interwencję oraz różnych oznak, które mogą świadczyć o doznawaniu przemocy.
Osoba uzupełniająca formularz informuje o możliwości uzyskania pomocy w danym środowisku lokalnym, placówkach publicznych na terenie powiatu świdnickiego, o możliwości otrzymania darmowego zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie oraz wręcza formularz ,,Niebieska Karta – B” .
To zestaw podstawowych informacji o zjawisku przemocy w rodzinie przeznaczonych dla osób, które jej doznają.
Podpisany formularz ,,Niebieska Karta –A” (oryginał) przekazuje się w ciągu siedmiu dni do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
Następnie zespół lub powołana przez niego grupa robocza zaprasza na spotkanie, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy . Podczas spotkania opracowywany jest plan pomocy rodzinie (w tym celu wypełnia się formularz ,,Niebieska Karta-C”).
Przewodniczący zespołu wzywa na spotkanie osobę, która podejrzewa się o stosowanie przemocy (podczas spotkania wypełnia się formularz ,, Niebieska Karta – C”). Kolejny etap to wdrożenie planu pomocy.
Procedurę można zakończyć dopiero po upewnieniu się, że przemoc ustała.

W myśl art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozróżnione zostały zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej.

PRACA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO PRACA W GRUPIE ROBOCZEJ

1.Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2.Integrowanie i kkordynacja działań podmiotów wchodzących w skład zespołu, w szczególności:
-diagnozowanie problemu przemocy,
-podejmowanie działań w śrrodowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalny,
-inicjowanie działań stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
2.Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
3.Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz ich efektów,
4.Możliwe jest podejmowanie przez GR innych zadań sprzyjających zmianie sytuacji rodziny rów wzmocnienie jej zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działań,
5.Przekazywanie przewodniczącemu zespołu informacji o podjętych działaniach.


Grupy Robocze mogą być tworzone przez Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W procedurze Niebieska Karta (NK) na poszczególne podmioty (uprawnione do wszczynania procedury) zostały nałożone obowiązki, wynikające z umocowań prawnych.

Pomoc Społeczna
- diagnozowanie wywiadem środowiskowym sytuacji rodziny/osoby,
- planowanie pomocy i monitorowanie efektów podjętych działań,
- pomaganie w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
- udzielanie poradnictwa, np. wskazanie miejsc gdzie można uzyskać pomoc (prawną, psychologiczną),
- udzielenie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
- udzielanie wsparcia materialnego, wsparcia asystenta rodziny,
- kierowanie do miejsc zajmujących się pomaganiem ofiarom przemocy domowej,
- zapewnienie schronienia,
- w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomienie organów ścigania,
- współpracowanie z innymi instytucjami i organizacjami.

Podejmowanie omówionych zadań odbywa się w procedurze ,, Niebieska Karta ”.
Prawo określa , że procedura ,,Niebieska Karta” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie”, a wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza A w przypadku :
- powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stasowania przemocy wobec członków rodziny,
- w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.


Przydatne informacje w celu szybkiego zdiagnozowania symptomów przemocy oraz możliwości pomocowych.


Przemoc w rodzinie- należy przez to rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących , w szczególności narażając te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia , naruszające godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym , a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą ( z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005r.)

Przemoc jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy dużej ilości kobiet i dzieci ale  mężczyźni także doznają przemocy.

PRZEMOC NIE JEST SPRAWĄ RODZINY – TO PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z URZĘDU.

Za przemoc jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie sprawca.
Nic nie usprawiedliwia przemocy, nawet alkohol .

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM ,ŻE (cyt. Niebieska Linia)
1.JEST INTENCJONALNA!- jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
2.SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE!- w relacji jedna strona ma przewagę nad druga, ofiara jest słabsza: psychicznie , ekonomicznie itp.,
3.NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOOBISTE!- sprawca narusza nietykalność cielesną, godność wolność swojej ofiary,
4.POWODUJE BÓL I CIERPIENIE!- sprawca naraża zdrowie i życie swej ofiary. Doświadczenie ucierpienia sprawia, że ofiara ma osłabioną zdolność do samoobrony.

Pamiętaj
Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może ją przerwać.
Nigdy nie jest za późno , aby powiedzieć STOP!

Sygnały świadczące, że picie wykracza poza bezpieczne granice

O piciu problemowym mogą świadczyć następujące objawy:

1. Sięganie po alkohol przede wszystkim, dlatego, że jego działanie odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśniecie itp.;
2. Poszukiwanie, inicjowanie i organizowanie okazji do wypicia oraz picia z chciwością, wyprzedzanie kolejek, powtarzające się przypadki upicia;
3.Picie alkoholu pomimo zaleceń lekarskich;
4. Zwiększająca się tolerancja na alkohol, czyli tzw. "mocna głowa";
5. Trudności z odtwarzaniem wydarzeń, które miały miejsce podczas picia, tzw. "urwane filmy";
6. Spożywanie alkoholu w samotności przez osoby, które wcześniej piły wyłącznie w sytuacjach towarzyskich;
7. Powtarzające się przypadki prowadzenia samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu;
8. Unikanie rozmów na temat picia, a później reagowanie gniewem bądź agresją na sygnały sugerujące potrzebę ograniczenia alkoholu;
9. Reagowanie gniewem sytuacjach utrudniających dostęp do alkoholu;
10. Podejmowanie ,,cichych ” prób ograniczenia picia po to ,aby udowodnić sobie, że jeszcze posiada się kontrolę nad piciem alkoholu./Bohdan T. Woronowicz, Uzależnienia . Geneza , terapia powrót do zdrowia,s.95/.

Komisariat Policji w Piaskach  tel. (81) 58 – 21- 007
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku tel. (81) 467- 00- 77

INFORMACJA DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Wykaz organizacji , instytucji i placówek świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów.

NZOZ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W ZAMOŚCIU
uL.PARTYZANTÓW 5
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia
Tel. (84) 627-16-16 Tel /Fax (84) 638 42 56

SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
Całodzienny Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
ul. Klasztorna 2
Tel. (84) 618 80 05

SP ZOZ Szpital Neuropsychiatryczny im. Praf.M. Kaczyńskiego w Lublinie
Ul. Abramowicka 2
Tel. (81) 744 14 55
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

SP ZOZ Łukowie
ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3
Oddział Odwykowy
Tel. (25) 798 20 00

SP ZOZ w LUBARTOWIE
ul. Słowackiego 7
Oddział Odwykowy (81) 855 20 06

0 – 801 120 002 ,, NIEBIESKA LINIA ”
płatny pierwszy impuls,
czynny codziennie od poniedziałku do soboty w godz.10.00 – 22.00,
w niedziele i święta w godz. 10.00 – 16.00

INFORMACJA DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM

Wykaz organizacji instytucji i placówek świadczących pomoc w rozwiązaniu problemów.

NZOZ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W ZAMOŚCIU
UL. Partyzantów 5
PORADNIA TERAPII I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ LEKOWYCH
TEL; (84) 627- 11-15, Tel /Fax (84) 638 42 56

SP ZOZ OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ W LUBLINIE
UL. Karłowicza 1
Tel. (81) 532- 29 -79

ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI O TERAPII UZALEŻNIEŃ MONAR
Lublin
Tel. Hutnicza 10 B Tel. (81) 745 -10 -10

SP ZOZ SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
ul. Abramowicka 2

Tel. (81) 744-30-61 wew. 362
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych ( Detoksykacja)

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji
Szpital w Garwolinie, ul. Legionów  11,
Tel. (25) 682- 22-51

Ogólnopolski Anonimowy Telefon Zaufania – 0 800 120 226
KG Policji czynny codziennie od 13.00 do 21.00, linia bezpłatna

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA – 0 801 199 990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00
(całkowity koszt połączenia jak za jeden impuls)

NARKOMANIA POMOC RODZINIE POGOTOWIE MAKOWE- 0- 801 109 696
Czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00 sobota od 10.00 do 15.00

,,NIEBIESKA LINIA ” – 801 120 002 płatny pierwszy impuls
czynny codziennie od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00,
w niedzielę i święta od 10.00 – 16.00

POLICJA - 997 w każdym mieście
POGOTOWIE RATUNKOWE -999

Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 15.09.2015
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 655
SmodBIP