A A+ A++

To jest wersja archiwalna z dnia 02.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana godzin pracy

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. z 2013r. poz.1456).

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe,

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, bądź też opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:
  • 18-go roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia, albo
  • 24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24-go roku życia.

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł lub 664 zł netto ( w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane dokumenty
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego);
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach na zasadach ogólnych wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzednim;
 4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 5. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 6. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);
 8. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 16 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 9. oświadczenie potwierdzające utratę dochodu, np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 10. kopie aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 11. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 12. kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);
 13. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Miejsce złożenia dokumentów:

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybczewicach

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 02.07.2015
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 816
SmodBIP