A A+ A++

To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Przeciwdziałanie przemocy

Zespół interdyscyplinarny

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach
Rybczewice 119, 21-065 Rybczewice
tel. (081) 582-18-92
NIP: 713-140-68-58
REGON: 004205928

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rybczewicach – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Gminny Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Rybczewice. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.


Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Nr X/63/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011 r. obejmuje następujący zakres działań:

 • Przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymywanie przemocy,
 • Występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną,
 • Występowanie do odpowiednich jednostek organizacyjnych i służb z wnioskami o podjęcie działań interwencyjnych lub prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocą w rodzinie,
 • Motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w terapii mającej na celu naukę radzenia sobie z agresją,
 • Inicjowanie, podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących przemoc,
 • Monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej,
 • Ułatwianie dostępu do bezpłatnych porad prawnych dla ofiar przemocy domowej,
 • Współpraca z instytucjami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie,
 • Wszelkie inne poczynania mogące przyczynić się do powstrzymywania przemocy w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się o procedurę „Niebieskiej Karty”.
Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.
Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy.

Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie,
jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.
W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji:

 1. Dwaj przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 2. Dwaj przedstawiciele oświaty,
 3. Przedstawiciel Policji,
 4. Przedstawiciel Sądu Rejonowego,
 5. Przedstawiciel służby zdrowia.

Wykaz placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybczewicach, tel.(081) 584-44-61;
 • Punkt Konsultacyjny działający w ramach Miejskiego Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik tel. (081) 468-77-96, pon.-pt. 8:00-18:00;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik, tel. (081) 468-91-85, oil.swidnik@wp.pl pon.-pt. 7:00-19:00, hostel całodobowo;
 • Punkt Konsultacyjny, ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski, tel. (081) 58-21-362, Psycholog: wtorki- 9.00-12.00, środy-15.00-18.00, czwartek-14.00-19.00, I, III, V czwartek miesiąca;
 • Punkt Informacyjno – Interwencyjny ds. Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie „KORAB”, ul. Wiśniowa 4/54, 21-040 Świdnik;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. E. Orzeszkowej 6, 21 – 045 Świdnik, tel. (081) 759 17 35, pon.-pt. 7.00-15.00.

Telefony interwencyjne:

 •  Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia 801-120- 002 pon.-sob. (8.00- 22.00) w niedziele i święta – w godz. (8.00-16.00);
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia 22 668 70 00 dni powszednie w godz. (14.00 – 22.00), dyżur prawny w poniedziałki i środy w godz. (18.00 – 22.00);
 • Telefony alarmowe Policji 997, 112;
 • Telefony alarmowe Pogotowia 999, 112;
 • Poradnia e-mailowa adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
 • Telefon Zaufania przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 41 368 18 74 (pon.-pt. 08.00-18.00);
 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka 0 800 12 12 12;
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 pon.-sob. (12:00-20:00);
 • Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym ( Instytut Psychologii i Zdrowia ) 116 123 (7 dni w tygodniu 14.00 – 22.00).

Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 18.12.2014
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 107
SmodBIP