Imieniny:

Prawodawstwo Prawodawstwo

Prawo miejscowe

 

UCHWAŁA NR XXVII/142/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice.

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA NR XVIII/105/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/130/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i zagospodarowania tych odpadów
 

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice.

UCHWAŁA NR XVIII/101/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świdniku na uchwałę Rady Gminy Rybczewice Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice

 

 

UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/210/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/136/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i zagospodarowania tych odpadów

 

 

UCHWAŁA NR XXIV/156/2013 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wyśokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Rybczewice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i zagospodarowania tych odpadów.
 

UCHWAŁA NR XXIII/144/2013 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice.
 

UCHWAŁA NR XXIII/143/2013 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części stanowią nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.
 

UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i zagospodarowania tych odpadów.
 

UCHWAŁA NR XXI/135/2012 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
 

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 

UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

UCHWAŁA NR VI/24/2011 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla gminy Rybczewice na lata 2010-2013”.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: