Imieniny:

Informacje ogólne Informacje ogólne

     Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rybczewice Nr XLV/291/2023  z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r., poz. 6794) od dnia 1 stycznia 2024 roku opłata za odpady komunalne kształtuje się w sposób następujący:

1.     Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

2.     Wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi
32 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

3.       Wysokość opłaty w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika na bioodpady
– zwolnienie z części opłaty w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

4.     Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

a)       za pojemnik o pojemności 120 l -  16,00 zł

b)      za pojemnik o pojemności 240 l -  32,00 zł

c)       za pojemnik o pojemności 1100 l - 147,00 zł

d)      za pojemnik o pojemności 2500 l - 334,00 zł

5.     Wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

a)   za pojemnik o pojemności 120 l -  32,00 zł

b)   za pojemnik o pojemności 240 l -  64,00 zł

c)       za pojemnik o pojemności 1100 l - 294,00 zł

d)      za pojemnik o pojemności 2500 l - 668,00 zł

    Kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
     - za I kwartał do 15 stycznia,
     - za II kwartał do 15 kwietnia ,
     - za III kwartał do 15 lipca,
     - za IV kwartał do 15 października.

    Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (kartą) lub na rachunek bankowy nr 29 8689 0007 1000 0124 2000 0210 w SBP O/Rybczewice.

 

     Odpady komunalne z terenu gminy Rybczewice są odbierane i zagospodarowywane przez firmę;
EKO – KRAS Sp. z o.o.
ul. M.Konopnickiej 27D,
23 – 204 Kraśnik
Tel. 500-140-873, 500 140 910, 500 140 875

Odpady komunalne gromadzone w workach, powinny być zawiązane i wystawione do godziny 7:00 w pasie drogowym nie utrudniając przejazdu.
 

      Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość.

      Właściciel nieruchomości , który zadeklarował segregację odpadów, a tego nie robi powinien niezwłocznie zastosować się do powszechnego obowiązku. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty,  właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane czyli 32 zł od osoby.
      Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym. W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłat. 


      Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybczewice w odpowiednich zakładkach.

     KONTAKT W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH:

    ☎️ 81 58 44 67

    📨 m.krol@rybczewice.pl

    

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: